เพื่อเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับประชาชนสำหรับการติดต่องานราชการ เทศบาลตำบลสากเหล็กจึงได้จัดทำคู่มือในการติดต่องานราชการตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้