วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสากเหล็ก

“สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง เศรษฐกิจดี
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี
ชุมชนน่าอยู่อาศัย รักษาประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วม
บริการดี มีประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง”


โลโก้