ยุทธศาสตร์  เทศบาลตำบลสากเหล็ก

        1.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม  พลังงานและการท่องเที่ยว

 • ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
 • ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีสากเหล็ก/พิจิตร
 • จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

       2.ด้านเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว

 • ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
 • ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 • ประสานความร่วมมือในการจัดผังเมืองรวมจังหวัด
 • สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์และทฤษฏีใหม่
 • ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 • สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้ และกระจายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม

 

      3.ด้านแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 • สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
 • ส่งเสริมการกีฬาให้แก่ประชาชนทุกระดับ และพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
 • สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
 • ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

 

     4.ด้านพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล

 • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
 • บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
 • ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานท้องถิ่น
 • พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่

 

      5.ด้านสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน