เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

ด้วยทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ขณะนี้ได้นำข้อมูลร่างกฏหมายทั้ง           ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ….. ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ…. และ ๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..)พ.ศ…..ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร”)จึงขอให้ประชาชนทุกท่านร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมายดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

 

หรือสามารถเข้าร่วมทำแบบสอบถามผ่านช่องทางนี้ได้

http://www.dla.go.th/pub/survey2560.jsp