เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) พ.ศ. 2562

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

http://www.phichitlocal.go.th/government/detail/14151/