เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จดหมายข่าว สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่

v

v

v

v

ภาษีป้าย63