เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. พ.ศ.2561-30 ก.ย. พ.ศ.2562

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. พ.ศ.2561-30 ก.ย. พ.ศ.2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน1ต.ค.61-30ก.ย.62