เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้า และปิ่นโต วัสดุอื่น หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญของโลกและประเทศไทย โดยสาเหตุของปัญหาโลกร้อนและมลภาวะ มีตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารและสินค้า เนื่องจากถุงพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติก อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมากและต้นทุนต่ำ เมื่อนำมาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้นและส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว และเนื่องจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในระเวลาอันสั้น ต้องใช้เวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย จึงส่งผลให้เกิดขยะจำนวนมากที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนเทศบาลตำบลสากเหล็กจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้า และปิ่นโต วัสดุอื่น หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณขยะมูลฝอ