เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และแนวทางการขอทบทวนสิทธิตามมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการขอทบทวนสิทธิตามมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท