เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ในคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ >>> ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ในคู่มือประชาชน