เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะผู้บริหารชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

นายสมควร ภู่ประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบน