เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562