เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยตีเหล็ก ในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก ในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก

สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสากเหล็ก
ลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยตีเหล็ก ในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก