เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ทำการปิดกั้นลำน้ำหรือสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563ถึงเดือนเมษายน 2564

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ทำการปิดกั้นลำน้ำหรือสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563ถึงเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อยไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้จนถึงเดือนเมษายน 2564