เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องยิงกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอความร่วมมือให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องยิงกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

สามารถดู พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องยิงกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้ที่

V

V

V

Í09-20-9999-update