เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ในช่วงเช้าเทศบาลตำบลสากเหล็กได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ในปีนี้นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก ได้นำคณะฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกฤติเดช เดชกฤติพงศ์ รองนายกเทศมนตรี , นางนิตยา วัชรานุกูลกิจ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวจิราภรณ์ ตั๊นหว้า เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายคมพิศิษฐ์ ดำหริรักตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ข้าราชการ พนักงาน พร้อมสมาชิกสภา ของเทศบาลตำบลสากเหล็ก ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณด้านหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก โดยเป็นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่มเงาให้ก้บโรงเรียน