เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2564