เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564