เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานแสดงรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2564 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆประจำปี 2564