เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565