เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

รายงานรายรับจ่าย มีค6520220420_11192308