เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565