เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ในการจัดงานมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสากเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู เข้าร่วมงานในครั้งนี้