เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังไทยพ้นภัยยาเสพติด