กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับ 6 (นักบริหารงานการศึกษา 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานพัสดุ และการเงิน การคลัง
3. งานส่งเสริมการศึกษา
4. งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
5. งานนันทนาการและกีฬา
6. งานพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา


12

นางสาวรัตนา ไชยูปถัมภ์

ครู คศ.1

11

นางสาวนัทฐญา จันทร์กลิ่น

ครู คศ.1

IMG02

นางเนตรนภา เคลือบยิ้ม

ครู คศ.1นางสาว ภัทรานิษฐ์ พรมปัญญา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ


นางสาวทยิดา เพ็ชรมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน