กองคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานการคลัง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง ระดับ 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานการคลัง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานระเบียบการคลัง และสถิติการคลัง
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
5. งานพัฒนารายได้
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่กองคลัง


15

นางสาวสุนันท์ ศรีแจ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง


04

นางนพมาศ ไกรสอน

นักบริหารงานคลัง

นายชัยภูมิ เคลือบยิ้ม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายชัยภูมิ เคลือบยิ้ม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้