กองคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานการคลัง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง ระดับ 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานการคลัง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานระเบียบการคลัง และสถิติการคลัง
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
5. งานพัฒนารายได้
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่กองคลัง


15

นางสาวสุนันท์ ศรีแจ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง


04

นางนพมาศ ไกรสอน

นักบริหารงานคลัง

นายชัยภูมิ เคลือบยิ้ม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายชัยภูมิ เคลือบยิ้ม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวสุภาพร หลงแสง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน