กองช่างมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองช่าง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น ฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานแบบแผนและควบคุมอาคาร
3. งานก่อสร้าง
4. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
5. งานประสานสาธารณูปโภค

เจ้าหน้าที่กองช่าง


02

นายธำรงค์ สงวนสุข

ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง

08

ว่าที่ ร.ต.อาจอง จันทร์ทอง

นายช่างโยธา