กองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองวิชาการและแผนงาน โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. งานจัดทำงบประมาณ
4. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
5. งานข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
6. งานนิติการ
7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
8. งานตราเทศบัญญัติ ที่มิใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

05

นางสุปราณี รอดเมือง

รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ว่าง)