กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับ 6 (นักบริหารงานการศึกษา 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานพัสดุ และการเงิน การคลัง
3. งานส่งเสริมการศึกษา
4. งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
5. งานนันทนาการและกีฬา
6. งานพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม

01

นายประพันธ์ คงแก้ว

ร.ก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวปัญญรัชต์ เสนาชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนิภาพร โลหะนี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ