กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  มีผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น ฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข )7 เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริการสาธารณสุข โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
3. งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
4. งานระบาดวิทยา และควบคุมโรคติดต่อ
5. งานสุขาภิบาลอาหาร และสถานประกอบการ
6. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
7. งานบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


พ.จ.อ.จิรยุทธ พุ่มพวง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววนิดา ทองพวง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ