สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และมีหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น ฝ่าย/งาน ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายอำนวย โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
งานธุรการ

– งานสารบรรณของเทศบาล

– งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ

– งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

– งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

– งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

– งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

– งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. จังหวัด ให้กองต่าง ๆ ทราบ

– งานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล

– งานคุมงบประมาณของหน่วยงาน

– งานจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน

– งานรับ – ส่งหนังสือราชการ

– งานออกเลขรับ – ส่งหนังสือราชการ

– งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และหนังสือภายในของหน่วยงาน

– งานตรวจ และแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของเทศบาล

– งานประสานงานกับหน่วยงาน ในเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ

– งานติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในเทศบาล

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารทั่วไป

– พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นสรุปรายงาน

– เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการรายงานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน

– งานรวบรวมข้อมูลสถิติ

– งานเลขานุการ ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือ

– กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ

– การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ

– การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานการเจ้าหน้าที่

– งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

– งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

– งานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก

– งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

– งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

– งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

– งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

– งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา

– งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ

– งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ พนักงานครูเทศบาล/ ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง

– งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานรัฐพิธี

– งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (๕ ธันวามหาราช)

– งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี)

– งานวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ของทุกปี)

 งานเลขานุการ

– งานสภาเทศบาล

– งานการประชุมสภาเทศบาล

– งานดำเนินการประสานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

– งานเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปกครอง มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง  เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายปกครอง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

งานทะเบียนราษฎร

– งานรับแจ้งเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

– งานการแจ้งการเกิด

– งานการรับแจ้งการตาย

– งานการรับแจ้งการย้ายที่อยู่

– งานการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

– งานการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

– งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

– งานการตรวจคัดและรับรองสำเนารายการ

– งานการเปรียบเทียบความผิด

– งานการพิจารณาสัญชาติ

– งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

– งานจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์การเลือกตั้ง

– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

งานรักษาความสงบ

– งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการการค้าที่น่ารังเกียจ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

– งานประสานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

– งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– งานรักษาความสงบ ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

– งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

– งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะรวมทั้งการดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

– งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

– งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

– งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

– งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

– งานรับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ของงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

– งานวางระบบให้มีข้อมูลปัญหายาเสพติด ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวม

-งานประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล/จังหวัด/อำเภอ

– งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

– งานรายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวสุนันท์ ศรีแจ้ง

รักษาราชการแทน
 

ปลัดเทศบาลตำบลสากเหล็ก

 

นางสาวเยาวเรศ เดชบุญ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางรุ่งนภา พูลเหล็ก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาว ยุพา พงษ์ภมร

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นางสาวฐิตินา ยุราวรรณ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสุภัทร ถอสุวรรณ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายณรงค์ฤทธิ์ สายสุจริต

นิติกร ชำนาญการ