เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จัดซื้อจัดจ้าง Archive

กองคลัง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
กองคลัง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564

  สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564
กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ >>>ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประ