เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เกียวกับเทศบาล&ข้อมูลเพื่อประชาชน

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานโดยซื่อสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหารกล่าวเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานโดยซื่อสั

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานโดยซื่อสัตย์สุจริต

นายสมควร ภู่ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก เน้นย้ำนำแนวทางในการปฏิบัติราชการในเรื่องของมาตรฐานคุณ