เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เกียวกับเทศบาล&ข้อมูลเพื่อประชาชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสากเหล็ก เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสากเหล็ก เพื่อให้พนักงานปฏิบติหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยนายทอง

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานโดยซื่อสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหารกล่าวเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานโดยซื่อสั