เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน