เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประเมินบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่

v

v

v

v

การประเมินบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563