เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปี พ.ศ.2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสากเหล็ก เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และเกิดความโปร่งใส โดยเชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน และแก้ไขปัญหาประชาชน

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสากเหล็ก เพิ่มเติมฉบับที่ 1

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การประชุมโรงฆ่าสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ

พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยเพื่อเสริมกำลังใจและให้เยาวชนมีคุณธรรมในชีวิตประจำวัน