เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565