เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

รายงานผลการประเมิน 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564