เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่

V

V

V

ควบคุมภายใน 63