เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564