เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน