เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปี 2563