เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่

v

v

v

เทศบัญญัติ ประจำปี 2564