เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานโดยซื่อสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหารกล่าวเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานโดยซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักจากมาตรการป้องกันการรับสินบน และวิสัทัศน์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลสากเหล็ก เพื่อให้เกิดการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้