เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564 เทศบาลตำบลสากเหล็ก

 

แผนป้องกันทุจริต 4 ปี 2561-2564