เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เกียวกับเทศบาล&ข้อมูลเพื่อประชาชน

รายงาานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสวากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงาานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสวากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564