เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เกียวกับเทศบาล&ข้อมูลเพื่อประชาชน

ประกาศเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายฯ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>>> ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งกา