หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสากเหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสากเหล็ก
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 
   
HOTNEWS
เว็บไซต์ ทต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
DUTY
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
และมีหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น ฝ่าย/งาน ดังนี้
  ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายอำนวย โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้
  งานธุรการ
    งานสารบรรณของเทศบาล
    งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ
    งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
    งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
    งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
    งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
    งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
    งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. จังหวัด ให้กองต่างๆ ทราบ
    งานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล
    งานคุมงบประมาณของหน่วยงาน
    งานจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน
    งานรับ - ส่งหนังสือราชการ
    งานออกเลขรับ - ส่งหนังสือราชการ
    งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และหนังสือภายในของหน่วยงาน
    งานตรวจ และแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของเทศบาล
    งานประสานงานกับหน่วยงาน ในเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ
    งานติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในเทศบาล
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานบริหารทั่วไป
    พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นสรุปรายงาน
    เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการรายงานต่างๆ
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบาย
และแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน
    งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
    งานเลขานุการ ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือ
    กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ
    การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
    การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  งานการเจ้าหน้าที่
    งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
    งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
    งานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
    งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
    งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
    งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
    งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
    งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
    งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
    งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ พนักงานครูเทศบาล/ ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง
    งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานรัฐพิธี
    งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวามหาราช)
    งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี)
    งานวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม ของทุกปี)
  งานเลขานุการ
    งานสภาเทศบาล
    งานการประชุมสภาเทศบาล
    งานดำเนินการประสานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
    งานเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล
    งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายปกครอง มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายปกครอง โดยมีส่วนราชการภายใน
แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้
  งานทะเบียนราษฎร
    งานรับแจ้งเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
    งานการแจ้งการเกิด
    งานการรับแจ้งการตาย
    งานการรับแจ้งการย้ายที่อยู่
    งานการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
    งานการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
    งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
    งานการตรวจคัดและรับรองสำเนารายการ
    งานการเปรียบเทียบความผิด
    งานการพิจารณาสัญชาติ
    งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
    งานจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์การเลือกตั้ง
    งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
  งานรักษาความสงบ
    งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการการค้าที่น่ารังเกียจ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
    งานประสานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานรักษาความสงบ ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
    งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
    งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะรวมทั้งการดำเนินการด้านกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
    งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  เทศบาลตำบลสากเหล็ก
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
  โทรศัพท์ : 056-699-022, 056-699-202
  โทรสาร : 056-699-022, 056-699-202
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสากเหล็ก
  จำนวนผู้เข้าชม 223,653 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10