ท่านพอใจกับบริการของ ทต.สากเหล็ก มาก-น้อย เพียงใด
มากที่สุด ( 2 )
100.00%
มาก ( 0 )
0.00%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
ควรปรับปรุง ( 0 )
0.00%